กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี 18-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (ส่วนกลาง) (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  ค่าตอบแทน 18,000 บาท ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต 2. มีประสบการณ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ และแฟ้มผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร) Advertisement วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ […]

กรมกิจการเด็กฯ รับสมัคร จนท.จัดทำข้อมูล-ระบบฐานข้อมูล ป.ตรี/ป.โท

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน 2. ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 3. มีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูล และ/หรือมีความรู้ด้าน WEB […]

error: