กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.187อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 23ก.พ.-14มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 164 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 2. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง – ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท Advertisement 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) […]

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.16อัตรา วุฒิ ปวส.***ต้องผ่าน ก.พ.*** สมัครออนไลน์ 19มิ.ย.-7ก.ค.66

  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิทศศิลป์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ https://personnelcdd.so.thหัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน […]

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี11-17ม.ค.66

  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ปวส. ในสาขาวิชาทางการเงินและบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีวุฒิการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี […]

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี28อัตรา 1-9ธ.ค.65

  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สถานที่ปฏิบัติงาน :ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี 1 อัตรา, ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง 1 อัตรา 2) นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๆ ละ 1 อัตรา ได้แก่ – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 3) […]

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครอาสาพัฒนา 200 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 1-9 ส.ค.65

  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. ทั้งนี้การเปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) ดังกล่าวจะต้องผ่านคุณสมบัติกระบวนการคัดเลือกการสัมภาษณ์ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท นอกจากนี้หากปฏิบัติงานครบ 1 ปีมีผลงานเป็นที่ยอมรับจะได้รับค่าตอบแทน ปลายปีเพิ่มอีก 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตร โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระยะเวลาทำงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชา ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด………………. 1-9ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและ ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือชื่อของตนเองให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้สมัครยื่นใบสมัครในพื้นที่จังหวัดใดหากได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.119อัตรา 13มิ.ย.-1ก.ค.65

  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 95 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 14 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 9 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com […]

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

  กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤศจิกายน 2564 กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 10 อัตรา **หมายเหตุรอเอกสารแนบท้าย ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3-12 พฤศจิกายน 2564 การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

“สองพระสมเด็จ” หนุน โคก หนอง นา มอบที่ดินให้ ‘กรมการพัฒนาชุมชน’ จัดสรร

“สองพระสมเด็จ” หนุน โคก หนอง นา มอบที่ดินให้ ‘กรมการพัฒนาชุมชน’ จัดสรร วันที่ 21 พ.ค. ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร นายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการศาสนา สภาผู้แทนฯ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ เข้าพบสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา” ของกรมการพัฒนาชุมชน หลังเสร็จสิ้นการชมวีดีทัศน์การดำเนินงานโคก หนอง นา นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ต้องขอกราบขอบคุณในความเมตตาของ เจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่สนใจกิจกรรมโคก หนอง นา ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข มีความมั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตั้งแต่ปี […]

1 2 3
error: