กรมการปกครอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6 8-16พ.ย.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 9 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท วุฒิ ม.6 ผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง อาคารกรมการปกครอง ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2221-1824 ต่อ 230 ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 พฤศจิกำยน 2561 ในเวลำรำชกำร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1    คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์

กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 22-29ต.ค.61

    กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ อ.สุไหงปาดี และ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 3 ภายในวันที่ 22-29 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

สำนักการสอบสวนละนิติการ กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-17ก.ย.61

    สำนักการสอบสวนและนิติการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท กำหนดการจ้าง 12 เดือน วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ขับรถยนต์ได้(มีใบอนุญาตขับรถยนต์) มีที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ สามารถทำงานนอกเวลาราชการและออกต่างจังหวัดได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2356-9589 บัดนี้-17 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ          

กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.21-27ส.ค.61

    กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี วุฒิ ปวช.ทางบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 21-27 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

อปท.เล็งโครงการ’เกษียณ ขรก.ท้องถิ่นก่อนกำหนด’ หวังลดอัตราคนรับราชการมานาน-ลดภาระองค์กร-รองรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น

  2 ส.ค.61 เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ รายงานความคืบหน้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดของอปท.รอบใหม่ ว่า… "โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retire) อปท. อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เพื่อเสนอต่อ ก.กลาง โดยท่านอดิศร สุนทรวิภาต หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ (อดีตปลัดอบต.ที่จังหวัดสระบุรี) ได้เปิดเผยต่อที่ประชุมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุป มี ๒ เหตุที่อยู่ในเงื่อนไขคือ เหตุรับราชการนาน คือ รับราชการมาไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีขึ้นไป และเหตุสูงอายุคือ อายุตัวตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แต่ได้หายไป ทั้งนี้ ในส่วนของตำรวจ/ทหาร ยังคงมีอยู่ ดังนั้น สำหรับท้องถิ่น ด้วยเหตุที่ต้องการลดอัตรากำลังคนที่รับราชการมานาน เงินเดือนเยอะ ต้องการลดภาระขององค์กร รวมทั้ง เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ในยุค 4.0 ให้คนรุ่นเก่าได้พักผ่อนหรือไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตที่อาจมีการควบรวมอปท.ขนาดเล็กเข้าด้วยกัน ทำให้ตำแหน่งหลายตำแหน่งซ้ำซ้อนกัน ท่านจึงมีแนวคิดนี้เพื่อผลักดันให้เป็นจริงอีกครั้ง […]

สอบปลัดอำเภอ180อัตรา!!! กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต31ก.ค.-23ส.ค.61

    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 180 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ภาค ก ระดับ ป.ตรี ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ 23 ส.ค.61 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)  1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ  1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ  1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย  1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

310อัตราบรรจุทั่วประเทศ! กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี31พ.ค.-25มิ.ย.61

    กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1. นิติกร 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ  2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ  2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 3. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ  2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ  3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน […]

ป้องกันสวมรอยเปิดบัญชีธนาคาร!! กรมการปกครองแนะธนาคาร ลงทุน198บาทติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชนพิสูจน์ตัวบุคคล!!

  เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการป้องกันของกรมการปกครอง(ปค.)ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างกรณี น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ อายุ 24 ปี ที่ถูกสวมบัตรประชาชนแล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 แห่งว่า เรื่องบัตรประชาชนแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1.เจ้าของบัตร ควรรักษาบัตรประชาชนให้ดี 2.หากบัตรหายต้องรีบทำใหม่โดยเร็วที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ 3.เมื่อแจ้งบัตรหายและออกบัตรใหม่แล้วระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองจะบันทึกไว้ว่าบัตรใบเก่าถูกยกเลิกเนื่องจากแจ้งหายไว้แล้ว ทั้งนี้ ระบบฐานทะเบียนราษฎร์ของเราเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เชื่อมโยงกับทุกสำนักอำเภอ ท้องถิ่น สถานทูต ดังนั้นฐานข้อมูลของกรมจะเป็นแบบเรียลไทม์ เมื่อมีคนแจ้งหายระบบจะบันทึกไว้ทันที ซึ่งเรามีบริการให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้ามาตรวจสอบได้ ส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐที่มีการนำบัตรประชาชนไปใช้ลงทะเบียนลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการ สิ่งที่ต้องทำ 3 อย่างคือ 1.ต้องดูหน้าของผู้มาขอใช้บริการว่าเหมือนในบัตรหรือไม่ ใช่เจ้าของบัตรหรือไม่ 2.ต้องตรวจสอบด้วยว่าบัตรประชาชนใบที่ใช้ทำธุรกรรมเป็นของจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยเครื่องอ่านบัตรประชาชนราคาเครื่องละ 198 บาท โดยทุกธนาคารและทุกสาขาสามารถซื้อติดตั้งได้ ถ้าข้อมูลเหมือนกับหน้าบัตรก็แสดงว่าเป็นบัตรจริง แต่ถ้ามีการนำใบไปแก้ไข พิมพ์ใหม่ก็ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเดิมที่อยู่ในชิปกับหน้าบัตรปัจจุบันไม่ตรงกัน แสดงว่ามีการปลอมแปลงบัตรมา 3.ทางกรมมีระบบให้คอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน เข้ามาตรวจสอบได้ว่าบัตรใบนี้มีสถานภาพเป็นปกติ ถูกแจ้งหาย หรือถูกยกเลิกเนื่องจากสวมตัวหรือไม่ ซึ่งภาคเอกชนยังไม่ค่อยได้ใช้กระบวนการนี้ […]

กรมการปกครอง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช.8-17พ.ย.60

  กรมการปกครองรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาทต่อเดือน จำนวน 7 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วิธีการรับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2221-1824 ต่อ 230 ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 31ก.ค.-4ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 7 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3 4
error: