กรมการปกครอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง9อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-23ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 9 อัตรา เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก ณ ส่วนวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง อาคารธนาคารออมสิน ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 022219602 มีกําหนดการรับสมัครรับคัดเลือกฯ วันที่ 8 – 23 ก.พ. 2567 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-26ม.ค.67

  ประกาศสํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ ด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (Graphic Design) 1 อัตรา เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ผลิต ออกแบบ ทํากราฟิก ดีไซน์ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และกรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือของตนเอง หลังจากนั้นส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานานุการกรม กรมการปกครอง ชั้นที่ 2 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ม.ค. 2567 เวลา 16.30 น. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022221411 […]

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ ตําแหน่งปลัดอําเภอ 100 อัตรา 27พ.ย-20ธ.ค.66

  ประกาศกรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตําแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนที่ได้รับ 1. เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 100 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 ธันวาคม 2566 อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ในวันที่ 20 […]

อำเภอหัวหิน รับสมัครเป็น จนท.ปกครอง วุฒิ ม.6/ปวช. สมัครด้วยตนเอง 23-25ส.ค.66

  อำเภอหัวหิน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ห้องปกครอง ชั้น 2 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23–25ส.ค.66 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส.

  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา – วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรือ – ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้ากำลัง หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือในระดับที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต 24มิ.ย.-19ก.ค.65 ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการปกครอง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24มิ.ย.-19ก.ค.65

  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 1 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หน่วยที่ 2 พนักงานคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 3 เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา (1) ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ (2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร หน่วยที่ 5 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ […]

สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

  สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 สำนักการสอบสวนและนิติการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.2 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 15,000 บาท 1.3 อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอำนวย ความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ […]

กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี4อัตรา 1-16ก.ค.64

  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุปลัดอำเภอ50อัตรา 19พ.ค.-10มิ.ย.64

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งปลัดอำเภอ บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)  50 อัตรา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่ http://job.dopa.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.156อัตรา 19 พ.ค.- 10 มิ.ย.64

  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง 156 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.***  1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.- 10 มิ.ย. พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 5
error: