สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556)

Advertisement สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556) Advertisement สำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   [highlight] ระดับการศึกษา ปวช.ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 9,960 บาท [/highlight]   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถ Advertisement มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีจริยธรรมประพฤติถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แนวคิดหลักทฤษฎีต่างๆ มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีใจรักในการให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สมัครงานราชการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว : ด้วยตนเองที่ กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ฝ่ายบริหารทั่วไปตั้งแต่วันที่ 27 […]

error: