ครม.เห็นชอบ กม.คุ้มครอง นร.-นศ.ท้อง ห้ามโรงเรียนบีบให้ออก

Advertisement จากปัญหานักเรียน หรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ ถูกสถานศึกษาบังคับให้ย้ายสถานศึกษาโดยที่นักเรียนไม่เต็มใจ ทำให้นักเรียน นักศึกษาต้องพบปัญหาในการหาสถานศึกษาเข้าใหม่ ล่าสุด ครม. มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง เพื่ออุดช่องว่างของปัญหาดังกล่าว Advertisement น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) วันที่ 13 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ Advertisement โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงเป็น “สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการเป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียน หรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์” จากเดิมที่ระบุว่า “สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการเป็นการย้ายสถานศึกษา” ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้เป็นการอุดช่องว่างสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ ในกรณีที่สถานศึกษาบังคับนักเรียนที่ตั้งครรภ์ ให้ย้ายสถานศึกษาโดยที่นักเรียนไม่เต็มใจ แล้วต้องพบปัญหาในการหาสถานศึกษาเข้าใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้มีสิทธิได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ไม่ถูกผลักดันให้นักเรียนหญิงซึ่งตั้งครรภ์ออกจากสถานสถานศึกษาเดิม   ข่าวจาก […]

error: