กทม. รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 730 อัตรา 20 – 26 มี.ค.67

Advertisement Advertisement   สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2566 ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการก่รุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการในการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0302/2470 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 […]

กทม.ประกาศ Work From Home 15-16 ก.พ. ขอความร่วมมือยกระดับป้องกัน PM2.5

14 ก.พ. 67 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศให้หน่วยงานสังกัดกทม. Work from home (WFH) และขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน 151 แห่ง (60,279 คน) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และศุกร์ที่ 16 ก.พ. สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม. ยังคงเปิดตามปกติ เนื่องจากโรงเรียนเป็นพื้นที่ Safe Zone ที่มีการทำห้องเรียนปลอดฝุ่น สำหรับป้องกันฝุ่นให้แก่เด็กนักเรียน มีการแจกหน้ากากอนามัย และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เช่น งดกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของผู้บริหารในพื้นที่ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. รายงานค่า PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ก.พ. 67 ณ เวลา 11.00 น มีค่ามากกว่า 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘วันหยุด-เวลาทำงาน’ ใหม่ ในข้าราชการ กทม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.ก.เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามัญ ลงนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 ม.ค. 2567 โดยมีเนื้อหา ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ให้ประกาศกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ข้อ 3 วันเวลาทำงาน คือ วันเวลาทำงานปกติของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ […]

กทม.นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ 10-11 ก.พ. ฟรีค่าใช้จ่าย

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนร่วมใจคนละไม้คนละมือช่วยกันแก้ไขได้ โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่อย่าง เฟอร์นิเจอร์ เบาะนอน สุขภัณฑ์หมดอายุ ฯลฯ หากต้องการทิ้ง อย่าได้แอบนำไปทิ้งลงแม่น้ำลำคลองหรือท่อระบายน้ำ ไม่ต้องแอบขนไปเทตามดงหญ้าท้ายหมู่บ้านจัดสรร หรือตามซอยรกร้างข้างบ้านคนอื่นอีกต่อไป เพราะ กทม.มีโครงการ “นัดทิ้ง-นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” ตามจุดต่างๆที่นัดหมายกัน ใกล้จุดใด ไปใช้บริการได้ที่นั่นฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับเสาร์-อาทิตย์นี้ (10 ก.พ.และ 11 ก.พ. 2567) มีจุดนัดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ (ในวงเล็บคือสถานที่ซึ่งเป็นจุดนัดหมาย) วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 เขตดุสิต (ชุมชนปตอ.) เขตหนองจอก (ชุมชนบึงฝรั่ง ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก) เขตบางรัก (ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง) เขตปทุมวัน (ชุมชนวัดดวงแข แขวงรองเมือง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (ถนนหลวง) เขตพระโขนง(ชุมชนสุขุมวิท 93) เขตยานนาวา (ชุมชนคลองด่าน) เขตพญาไท (ซอยอินทามระ […]

กทม. ชวนคนกรุงมีสุขภาพดี “ตรวจปอด-อุดฟัน-ขูดหินปูน-ถอนฟัน” ฟรี เดือน ก.พ. 67

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชวนคนกรุงมีสุขภาพดี เข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพปอด โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำกัดจำนวนไม่เกิน 200 คน/แห่ง เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน จุดให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เขตประเวศ เวลา 8.00-12.00 น. มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม 6 กุมภาพันธ์ 2567 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เวลา 8.00-12.00 น. วัดสุนทรธรรมทาน (บริเวณหน้าศาล 3) 7 กุมภาพันธ์ 2567 เขตสวนหลวง เวลา 8.00-12.00 น. โรงเรียนสวนรัฐวิทยา 8 กุมภาพันธ์ 2567 เขตหลักสี่ เวลา 8.00-12.00 น. ชุมชนการเคหะท่าทราย (บริเวณข้างสนามกีฬาการเคหะท่าทราย) พร้อมให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการตรวจและให้คำแนะนำ “ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน” ฟรี เปิดลงทะเบียนหน้างานโดยยื่นบัตรประชาชนเข้ารับบริการได้เลย จุดตรวจคัดกรองสุขภาพโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ […]

กทม.รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ม.3 บัดนี้-30ม.ค.67

  นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้ สำนักงานเขตคลองสามวา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 24 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกติดตั้งไฮโรลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถอเนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ “เวนคืนที่ดิน” สร้างถนนใหม่เชื่อม “วิภาวดี-พหลโยธิน” มีผลบังคับตั้งแต่7ก.ย.66

7 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2232/2566เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าหน้าที่ คำสั่งดังกล่าวระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการเวนคืนและได้มาซี่งอสังหาริมทรัพย์ในโครงการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพลโยธิน พ.ศ. 2561 จึงมีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ เข้าทำการรื้อถอนโรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นออกไปจากที่ดิน ตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง เก็บรักษา ขายทรัพย์สินที่ได้รื้อถอน โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีการอื่นตามที่เห็นสมควร และเก็บเงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทน ตามมาตรา 44วรรคหนึ่ง รวมถึงส่งมอบทรัพย์สินหรือเงินที่เก็บไว้แทนให้แก่เจ้าของ ตามมาตรา44 วรรคสอง จำหน่ายหรือทำลายโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดินที่รื้อถอนแล้ว ตามมาตรา 39 วรรคสอง แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาในกรณีที่มีผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานในการรื้อถอน […]

สภา กทม. แจงปมดราม่า “ห้องเรียนปลอดฝุ่น” งบ219ล้าน ชี้ไม่คุ้มงบ เหมือนตีเช็กเปล่า

กรณี สภา กทม. เห็นชอบตัดงบประมาณโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่น จากข้อบัญญัติงบประมาณกรุงเทพมหานคร ปี 2567 กระทั่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม วันที่ 7 ก.ย.2566 น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สก.เขตคลองสามวา ในฐานะโฆษกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณกทม.ปี 67 เห็นด้วยกับโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล 6 กลุ่มเขต รวม 429 โรงเรียน 1,743 ห้อง รวมงบประมาณ 219,339,000 บาท ของสำนักการศึกษา แต่ยังมีกรรมการหลายท่านได้ขอสงวนความเห็น เนื่องจากเห็นด้วยกับโครงการ แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการ ซึ่งไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ ประกอบกับโครงการโรงเรียนสู้ฝุ่นเดิม นำร่อง 32 แห่ง ที่กทม.ดำเนินการอยู่ไม่มีการขยายผลต่อยอดแต่อย่างใด รวมถึง ในขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณไม่ได้มีการแสดงเอกสาร ความชัดเจนของที่มาการของบประมาณ กรรมการวิสามัญฯจึงขอสงวนความเห็นเพื่ออภิปรายในการประชุมสภากทม. และให้ที่ประชุมได้วินิจฉัยว่าจะพิจารณาเห็นชอบให้ตัดหรือคงอยู่ โดยเหตุผลหลักที่กรรมการวิสามัญได้อภิปรายในที่ประชุมสภากทม. ประกอบด้วย 1.เอกสารโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นของทุกกลุ่มเขตที่หน่วยงานนำมาแสดงมีรายละเอียดเหมือนกันหมด คือ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU จำนวน 2 […]

“ชัชชาติ” เอาจริง! สั่งไล่ปรับทุกวัน หากทิ้งขยะที่รกร้าง ดัดหลังเจ้าของที่ที่รู้เห็นเป็นใจด้วย

5 สิงหาคม ที่ชั้น 2 ห้องประชุมรามคำแหง สำนักงานเขตสะพานสูง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย น.ส.มธุรส เบนท์ ส.ก.เขตสะพานสูง นายสุพจน์ หล้าจำศีล ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง และคณะ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯกทม. สัญจรเขตสะพานสูง” เพื่อประชุมเรื่องการบริหารจัดการปัญหาการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต รับฟังปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. นายชัชชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เขตสะพานสูงเป็นเขตที่เชื่อว่าคนจำนวนมากไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน แต่เป็นเขตที่สำคัญเขตหนึ่งเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ โดยมีพื้นที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 96,708 คน ซึ่งเชื่อว่าจะมีการขอใบอนุญาตก่อสร้างหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการคมนาคมที่เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา มีรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่านถนนรามคำแหง ซึ่งในอนาคตก็จะเป็นเขตที่มีผู้คนมาอยู่อาศัยมากขึ้น นายชัชชาติกล่าวว่า ปัญหาหลักของเขตสะพานสูง เรื่องแรกคือ เรื่องขยะ เนื่องจากว่าเมื่อมีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นทำให้การจัดเก็บขยะมีปัญหา ปัจจุบันเราตั้งเป้าหมายว่าทุกจุดในกรุงเทพฯต้องเก็บขยะอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในเขตสะพานสูงมีอีกหลายหมู่บ้านที่ยังเก็บไม่ได้ ซึ่งต้องเร่งรัดโดยด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะ ภายในปีนี้คาดว่าน่าจะเห็นผล อีกปัญหาหนึ่งคือ มีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ว่าง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของเอกชนที่ปล่อยว่างไว้ ซึ่งไม่มีรั้ว จะมีการขนขยะก่อสร้างต่างๆ […]

กทม.สั่งเก็บถังคาร์บอนฯทั้งหมด ยุติซ้อมดับเพลิง จนกว่าอุปกรณ์จะปลอดภัย

24 มิถุนายน ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีถังดับเพลิงระเบิดเมื่อวานนี้ (23 มิ.ย.) น.ส.ทวิดากล่าวว่า กทม.ให้หยุดฝึกซ้อมดับเพลิงตามหน่วยงานทั้งหมดไปก่อนจนกว่าอุปกรณ์จะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย โดยถังที่เกิดเหตุเมื่อวานเป็นถังที่บรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีการเรียกเก็บออกจากสถานีดับเพลิงทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ไม่ใช่ถังแดงที่อยู่ตามชุมชน หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่ภายในถังบรรจุเคมีแห้งสำหรับการดับเพลิง สำหรับสัปดาห์หน้าให้สถานีดับเพลิง สำนักงานเขต ร่วมกับประธานชุมชน ลงตรวจถังแดงทุกชุมชน โดยจะมีการเก็บถังเก่าออก ส่วนถังที่มีมาตรฐานจะมีการเติมสารเคมี พร้อมกับออกขั้นตอนให้มีการตรวจสอบถังเบื้องต้น เช่น การดูระดับความดัน ดูสภาพถัง สายฉีด หากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งสำนักงานเขต หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูว์ได้ “ทาง กทม.จะทบทวนการฝึกซ้อมใหม่ เป็นการฝึกซ้อมแห้ง โดยเฉพาะในสถานศึกษา ซึ่งจะไม่มีการฉีดพ่น ไม่มีสารเคมี ไม่มีแรงดัน ไม่ให้มีการฝึกซ้อมในพื้นที่คับแคบ ต้องมีการเว้นระยะ เปิดสื่อวีดิทัศน์แทนการปฏิบัติจริง สนับสนุนชุดป้องกันระหว่างซ้อม หรือนักเรียนสามารถติดตามการซ้อมได้บนชั้น 2-3 ของอาคารเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการใช้มาตรฐานรวมร่วมกันในการตรวจสอบอุปกรณ์” น.ส.ทวิดากล่าว […]

1 2 7
error: