กทม.จ่ายโบนัส ขรก.-ลูกจ้างประจำปี เปิดยอดสูงสุดที่ได้รับ

Advertisement 21 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 โดยจัดเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ Advertisement 1. กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ – ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง – ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง – ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ – ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ – ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 2. กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ Advertisement – ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ – ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส – ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 3. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ – ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและดับชำนาญการ – […]

error: