ลาคลอด 98 วัน ราชกิจจาฯ ออกกฎกระทรวง ให้ลูกจ้างที่ทำงานบ้านมีสิทธิลาได้

Advertisement นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2567) ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 เมษายน 2567 เพิ่มการคุ้มครองให้กับลูกจ้างซึ่งทำงานบ้าน 11 เรื่อง ได้แก่ Advertisement มีเวลาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน  มีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  มีสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น  ห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำงานเวลา 22.00 – 06.00 น. ทำล่วงเวลา หรือวันหยุด  ลูกจ้างหญิงลาคลอดได้ 98 วัน  ห้ามเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์  ให้นายจ้างแจ้งการใช้แรงงานเด็ก ลูกจ้างเด็กมีสิทธิฝึกอบรมโดยได้รับค่าจ้าง 30 วัน ลูกจ้างหญิงได้รับค่าจ้างลาคลอด 45 วัน  ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ Advertisement “เรามุ่งผลักดันกฎหมายให้ออกมาตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ตรงจุดที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมในการพัฒนาชีวิตคุณภาพแรงงานนอกระบบในมิติต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้ดีขึ้นต่อไป” […]

error: