กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 221 อัตรา (1) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กําหนด (2) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรม กําหนด 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง […]

620อัตรา!! เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 9-15ต.ค.66

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 และ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 620 อัตรา กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ – ตำแหน่ง รอง สว.(ตรวจสอบภายใน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา – ตำแหน่ง รอง สว.(บัญชี) เพศชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ – ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ชาย จำนวน 30 อัตรา กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบรรจุบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการ 100อัตรา บัดนี้-20ส.ค.66

  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้ – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 5 อัตรา จันทบุรี – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 5 อัตรา สระแก้ว – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 1 อัตรา กาญจนบุรี – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 7 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 2 อัตรา สุรินทร์ – กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 5 อัตรา อุบลราชธานี […]

ศูนย์ฝีกสุนัขตำรวจ ตชด.รับสมัครบุคคลภายนอก ชาย/หญิง สอบบรรจุเป็น ตร.ชั้นประทวน บัดนี้-14มิ.ย.66

  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน (ทำหน้าที่งานสัตวแพทย์ หรือสัตวบาล) ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป – มีสัญชาติไทยโดยการเกิด – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 14 มิถุนายน 2566) – หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร และร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร – หากเป็นหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร – ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี – ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก […]

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 2-31พ.ค.66

  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 สายสอบที่ 1 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สบ 1) ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คพ.1 จำนวน 18 อัตรา – สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น สายสอบที่ 2 2. ตำแหน่งรองสารวัตร ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คพ.2 จำนวน 12 อัตรา – สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 31 พ.ค. 2566 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตลอด […]

35อัตรา!! DSI รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13มี.ค.-3เม.ย.66

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 30 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ตามมาตรา 16 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13มี.ค.-3เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นขรก.452อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 30ม.ค.–21ก.พ.66

  กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 452 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.แล้ว 1. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 90 ตำแหน่ง วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 350 ตำแหน่ง วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา และเป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม. 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นิติกร 10 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 30ม.ค.-21ก.พ.66 ตลอด […]

เปิดสอบแล้ว! นายสิบตำรวจ5,200อัตรา 29พ.ย.-19ธ.ค.65

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทุกภูมิภาค และผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ปี 6 เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ 4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม. อัตราที่เปิดรับสมัคร – บช.น. 700 อัตรา – ภ.1 550 อัตรา – ภ.2 370 […]

รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ-นายร้อยตำรวจ1,265อัตรา 12-30ก.ย.65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน1265 อัตรา 1. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 100 อัตรา ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. แยกเป็น เพศชาย 80 อัตรา และเพศหญิง 20 อัตรา – เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ – ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ชม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม. 2.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา ดำรงตำแหน่ง […]

1 2 10
error: