สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (งบประมาณเงินแผ่นดิน) สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เว็บไซต์ https://job.su.ac.th/ โดยศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับ สมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่ https://job.su.ac.th/pdf/manual_v1.pdf เปิดรับ สมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 23.59 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สคทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20พ.ค.67

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2567 (พิจารณาสัญญาเป็นรายปี) การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น […]

อบจ.ระยอง รับสมัครสอบ พนักงานจ้าง 247 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23-31พ.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 33 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 247 อัตรา 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 26 ตําแหน่ง รวม 219 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ จํานวน 23 ตําแหน่ง 182 อัตรา ดังนี้ 1.) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 1 อัตรา 2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ […]

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 16-30พ.ค.67

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2567 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 18,000 บาท 2. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในนิติศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 30พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/content/ พนักงาน ราชการ2567 หรือ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจําปี 2567 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตําแหน่งนิติกร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอุทยานฯ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.67

  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 3. มีความสามารถพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี 5. มีความสามารถด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 6. มีความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี […]

กรมเจ้าท่า (ส่วนกลาง) พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 15พ.ค.-6 มิ.ย.67

  ประกาศกรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. นายช่างโยธา 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสํารวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบ 2. นายช่างสํารวจ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสํารวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบ 3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ […]

กรมการจัดหางาน รับสมัคร จนท.สายด่วน-ล่ามภาษาพม่า บัดนี้-24พ.ค.67

  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 2 อัตรา ล่ามภาษาเมียนมาเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ผู้สมัครต้องพิมพ์ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ต้องการสมัครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ พร้อมทั้งสแกนเอกสารให้ชัดเจน และแนบไฟล์เอกสารให้เรียบร้อย ส่งทาง e-mail : [email protected]      

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครนายช่างคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช. 27พ.ค-10มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลปกครองทั่วไปตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ แต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 13พ.ค.-4มิ.ย67

  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet เป็นอย่างดี – มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี และสามารถ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดการงานทั่วไป – มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ – มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถ ทํางานล่วงเวลาได้ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา […]

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.67

  ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ถือหุ้นหนึ่งร้อย เปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและให้บริการด้าน การจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1 2 1,325
error: