ราชกิจจาฯ ประกาศฟรีวีซ่าอินเดีย-ไต้หวัน อยู่ได้ 30 วัน 6 เดือน

Advertisement ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ Advertisement โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ Advertisement อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดีย ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวให้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ข้อ […]

“เพื่อไทย” มั่นใจค่าแรงขั้นต่ำ400 ไร้ปัญหา ต้องได้ทั่วไทย1ต.ค.นี้

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และต้องได้ทุกกิจการทุกภาคส่วนทั่วทั้งประเทศในวันที่ 1 ต.ค.นี้   เพื่อเตรียมการผลักดันไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน ในปี 2570 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทย ที่เคยชูธงหาเสียงไว้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แม้การพิจารณาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคี แต่เมื่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล คณะกรรมการไตรภาคีก็ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลนี้มาตั้งแต่ต้น จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร   ยืนยันว่า นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล ดำเนินการตามกรอบกอบกฎหมายทุกประการ ไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายใด ระหว่างนี้ทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน จะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยลดภาระ SME ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ต่อไป   “ผมมั่นใจว่านโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะไม่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคใด สิ่งที่ควรทำควบคู่กับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ คือการเสริมทักษะพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายอนุสรณ์ กล่าว ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

บอร์ดประกันสังคมเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนป่วย “มะเร็ง” รักษาที่ รพ.ไหนก็ได้ในเครือข่าย

พล.ต.ท.นพ.ธนา ธุระเจน ประธานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ได้กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ว่า ได้พิจารณาและมติเห็นชอบให้ปรับประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการยังสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ ทั้งสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด   โรคมะเร็งทุกชนิดเป็นโรคที่อยู่ในความคุ้มครองของสิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกจะต้องให้การดูแลผู้ประกันตนตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยจนสิ้นสุดการรักษา กรณีเกินศักยภาพสถานพยาบาลตามสิทธิจะต้องส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษายังสถานพยาบาลระดับสูง สำหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในวันนี้นั้ จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้เข้าถึงการรักษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการตามสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนมีความประสงค์จะไปรักษา โดยสำนักงานประกันสังคมจะทำการคัดเลือกสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทั้งด้านการให้เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา เป็นต้น เพื่อรองรับการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง   สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมระบบ application ซึ่งให้บริการครบวงจรในการติดตามการรักษาและส่งต่อข้อมูล ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดูรายชื่อสถานพยาบาลและมีช่องทางในการสื่อสาร ส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลตามสิทธิกับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนประสงค์จะไปรักษา เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมกันนี้จะมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการเข้าถึงบริการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการการแพทย์   ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ที่เห็นชอบเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากนี้ จะเร่งดำเนินการเตรียมเสนอวาระต่อคณะกรรมการประกันสังคมในเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบ และเตรียมออกประกาศมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ทั้งนี้ หากดำเนินการออกประกาศแล้วเสร็จ สำนักงานประกันสังคมจะทำการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแนวทางการเข้ารับบริการและรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้ผู้ประกันตนทราบผ่านทาง www.sso.go.th พล.ต.ท.นพ.ธนา กล่าว ข่าวจาก ch3plus

สอบครูผู้ช่วย 2567 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 14 พ.ค. 67

8 พ.ค. 67 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะรับสมัครถึงวันที่ 14 พ.ค. 67 เวลา 16.30 น. โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://obec67.thaijobjob.com ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในครั้งนี้ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขัน โดยจะจัดสอบทั้งสิ้น 179 แห่ง อัตราว่างบรรจุ รวม 4,399 อัตรา ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถเลือกสมัครได้เพียง อ.ก.ค.ศ. […]

ครม.ไฟเขียว ลดค่าครองชีพช่วยประชาชน ตรึงดีเซล-ก๊าซหุงต้ม ลดค่าไฟบ้านใช้ไม่เกิน 300 หน่วย

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) ได้นำเสนอ และมอบหมายให้ พน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตามอำนาจและหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน เป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2567 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร ระยะเวลาดำเนินการ 20 เม.ย. – 31 ก.ค. 2567 2. ตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับ 423 บาท/ถังขนาด 15 กก. ระยะเวลาดำเนินการ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567 3. ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์/หน่วย แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ระยะเวลาดำเนินการ […]

รมช.คมนาคม เทงบ470ล้าน ดันศูนย์ฝึกการบิน-จัดหา ฮ. รองรับตลาดนักบิน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนได้กำกับดูแลสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบินของประเทศไทยมายาวนานกว่า 62 ปี  และยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพในการผลิตบุคลากรการบิน เบื้องต้นได้ผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของ สบพ. โดยจัดสรรงบประมาณในเฟสแรกที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2568  ในวงเงินประมาณ 398.5 ล้านบาท   สำหรับโครงการฯ เป็นอาคารเรียนและฝึกอบรมที่มีความทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการตรวจประเมินของ ICAO ในครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตให้ สบพ.พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ต้องได้รับการตรวจสอบและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ICAO     ขณะเดียวกันการก่อสร้างในเฟสแรกจึงเป็นงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบิน และอาคารอำนวยการ 2 หลังและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ รวมทั้งงานถนนและระบายน้ำ งานสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสมเป็นศูนย์ฝึกการบินของประเทศไทยให้พร้อมรับศิษย์การบินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป   นอกจากนี้ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ (Commercial pilot – Helicopter Course: CPH) ที่ได้มาตรฐานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นสถาบันหลักในการสร้างนักบินเฮลิคอปเตอร์ให้หน่วยงานของภาครัฐ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพเรือ […]

‘สมศักดิ์’ ประเดิมงานแรก เปิดโครงการพาหมอไปหาปชช.

5 พฤษภาคม 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระสุขวโรทัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะสงฆ์ ภาค 5 เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สส.สุโขทัย น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ ส.ส.สุโขทัย นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย พญ.ธัญญารักษ์ สิทธิวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อสม. และประชาชนกว่า 2,000 คน เข้าร่วม ที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายแพทย์โอภาส กล่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล […]

บีโอไอประกาศกิจการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่ ส. ๑/๒๕๖๗ เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบ การสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงให้เพิ่มความต่อไปนี้ ในหมวด ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกําหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 1.กิจการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้ -กิจการที่ส่งเสริมต้องมีพื้นที่ ดังนี้ กรณีก่อสร้างอาคารชุด ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร -กรณีก่อสร้างบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า ๗๐ […]

ทัพภาค4 แจงเหตุลบภาพอาหาร เกรงถูกโจมตี ยืนยันไม่ได้เอาจากเน็ต

จากกรณีสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการโพสต์ภาพมื้ออาหารกลางวันของทหารเกณฑ์ โดยเพจกองทัพภาคที่ 4 ว่าเป็นการนำภาพมาจากอินเตอร์เน็ตก่อนที่จะถูกลบทิ้งนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม กองทัพภาคที่ 4 ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว ระบุว่า ตามที่สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทัพภาคที่ 4 โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเมนูอาหารที่ประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพล เมื่อต้นเดือน พ.ค.67 ที่ผ่านมา พร้อมรูปภาพว่า “เมนูอาหารเที่ยงวันนี้ ที่ ร.25 ผัดกะเพรา + ไข่ดาว + ต้มไก่ฟักเขียว + ปลานิลทอดสามรส + ขนมหวานข้าวเหนียวถั่วดำ + น้ำชาเย็น + น้ำอัดลม จัดเต็มๆ เลยครับ” ภายในภาพเป็นรูปทหาร และภาพอาหารกลางวัน ซึ่งต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทัพภาคที่ 4 ได้ลบโพสต์ดังกล่าว ท่ามกลางความสงสัยของชาวโซเชียลจนมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเพราะว่าถูกจับได้ว่าก๊อปภาพมาจากอินเตอร์เน็ตนั้น     จากกรณีดังกล่าว พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษกกองทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า แม่ทัพภาคที่ […]

กมธ.ควบคุมการใช้AI ตั้ง “นายอาร์ม” เป็นที่ปรึกษาประจำคณะ

3พ.ค.67 เพจเฟซบุ๊ก ‘นายอาร์ม’ โพสต์ภาพเอกสารหนังสือราชการ พร้อมข้อความ กรณีได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต       โดยรายละเอียดของหนังสือ ระบุว่า “ประกาศคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต “เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (เพิ่มเติม) “ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ “เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงาน ความเห็นและสรุปประเด็นเรื่องการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ “ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป” สำหรับ ธนานนท์ หรือ นายอาร์ม เป็นนักโปรแกรมเมอร์ชาวไทยที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะผู้ให้ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย อาทิ เพจเฟซบุ๊ก ‘นายอาร์ม’ และ YouTube ‘9arm’ ที่มา : https://www.facebook.com/castby9arm/posts/pfbid0K1WUmwmu3DJQgn6nwJ2BcCCPzxXyWsn8JVjGkicchjqmYdc2fBf9eRuB1QKdpC5yl

1 2 997
error: