กรมการปกครอง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช. 11-18พ.ย.59

dopa_logo

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาทต่อเดือน
จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 5 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
– เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
– มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรม Microsoft Word สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และมีความรู้ด้านโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารข้อมูลได้
– มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.0-2221-1824 ต่อ 232 ภายในวันที่ 11-18 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ 18 พ.ย.59 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตรของสถาบันใดจะต้องถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
– ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัดเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัคร เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปถ่าย)
– สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcipt of Records) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถนำประกาศนียบัตรมายื่นพร้อมใบรับสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
– ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด (สามารถนำส่งในวันทดสอบความรู้ได้)
– หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส (ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: