สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา (19 มิ.ย – 10 ก.ค.57)

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย – 10 ก.ค.57

ocsb

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. และ
(2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

บรรจุเข้ารับราช 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
3.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
4.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 ต. ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน การวางแผน การประสานงานและการบริการตามโครงการยุทธศาสตร์ประเทศ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
กำหนดแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตามยุทธศาสตร์ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ ดังนี้
(1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยพัฒนาระบบปรับปรุงพันธุ์อ้อยและการขยายพันธุ์อ้อย พันธุ์ดีให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้านทานต่อโรคและแมลง
(2) ร่วมดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและคัดเลือกพันธุ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3) ร่วมส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
(4) ร่วมดำเนินการควบคุมและติดตามการดำเนินการในภาพรวมของการพัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการแผนตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลทางด้านอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านอ้อย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 อาคารนารายณ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2202 3075

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.ocsb.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานทีนี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: