กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครสอบ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 3 อัตรา 15-19ก.ค.67

 

ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสสาขา ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย ต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ

2 .ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เครื่องประดับอัญมณี 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วใน กลุ่มสาขาวิชา เครื่องประดับอัญมณี รหัสวิชา ๕๐๓ คุณวุฒิที่สอดคล้อง เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี/ เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี/การออกแบบเครื่องประดับ/อัญมณีและเครื่องประดับ ช่างทองหลวง/

ออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ

– จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ

2. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหรือหนังสือรับรอง ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันที่ได้รับการจัดทําสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มี คุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

3.ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาจีน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วใน กลุ่มสาขาวิชาภาษาจีน รหัสวิชา ๒๑๐ คุณวุฒิที่สอดคล้อง ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน จีนศึกษา/การสอน ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/การแปลล่ามภาษาจีน/การแปลและการล่ามภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีน กลาง/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะ ภาษาต่างประเทศ

จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ

2. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหรือหนังสือรับรอง ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันที่ได้รับการจัดทําสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มี ให้มี คุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เพื่อขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ดําเนินการยื่นใบสมัคร ออนไลน์ตามคิวอาร์โค้ด และแนบเอกสารรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคมคม 2567 (ในวันราชการ)

สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ตาม QR-Code ได้เลยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095-592-8963 อ.โสรยา (หัวหน้างานบุคลากร)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: