เริ่มแล้ว ! ปุ๋ยคนละครึ่ง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ชาวนา รับสมัครผู้ประกอบการฯ 3 วัน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ออกประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้กรมการข้าวออกประกาศรับสมัครผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 โดยโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เป็นโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2567/68 มีเนื้อหาดังนี้

ด้วยกรมการข้าวเป็นหน่วยงานในการรับสมัครผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ตามโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2567/68 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ได้เห็นชอบหลักการโครงการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมการข้าว โดยผู้สนใจสามารถติตต่อขอรับใบสมัครเข้าคัดเลือกและยื่นใบสมัครได้ที่ ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว ภายในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2567 หรือทางเว็บไชค์กรมการข้าว รายละเอียดตาม QR Code ตามแนบ และประกาศรายชื่อผู้ประกอบกิจการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์กรมการข้าว

รายละเอียดโครงการ “ปุ๋ยคนละครึ่ง”

ทั้งนี้ กรมการข้าว ให้รายละเอียดโครงการ ‘ปุ๋ยคนลครึ่ง’ ว่า เป็นโครงการสนับสนุนปุ๋ย ‘ลดต้นทุนการผลิต’ ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่ง) เป็นโครงการฯ ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 โดยการสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเป็น 3 เท่าในระยะเวลา 4 ปี ที่จะสนับสนุนการลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้เกษตรกร ด้วยการที่รัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ต่อครัวเรือนไม่เกิน 20 ไร่

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568

คุณสมบัติ

 • เกษตรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 กับกรมส่งเสริมการเกษตร
 • ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามปกติ

ปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนฯ ภายใต้โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เลือกการสนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่งที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวจำนวน 16 รายการ ดังนี้

 1. ปุ้ยสูตร 25-7-14
 2. ปุ้ยสูตร 20-8-20
 3. ปุ้ยสูตร 20-10-12
 4. ปุ้ยสูตร 30-3-3
 5. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0
 6. ปุ้ยสูตร 18-12-6
 7. ปุ้ยสูตร 16-8-8
 8. ปุ้ยสูตร 16-12-8
 9. ปุ้ยสูตร 16-16-8
 10. ปุ้ยสูตร 16-20-0
 11. ปุยสูตร 20-20-0
 12. ปุ้ยสูตร 15-15-15
 13. ปุ๋ยสูตร 16-16-16
 14. ปุ๋ยสูตร 13-13-24
 15. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือ ใช้ขุยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นกะเบียนปุ๋ยอินทรีย์
 16. ชีวกัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

 

ข่าวจาก : amarintv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: