กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-19ก.ค.67

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

1. นายช่างกลเรือปฏิบัติการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรม ต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • (1) ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
  (2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 250-3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
  (3) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

เงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือน 17,820-23,640 บาท

 • (1) ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อัตราเงินเดือน 17,820-19,600 บาท
 • (2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 250-3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ อัตราเงินเดือน 19,620-21,590 บาท
 • (3) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ อัตราเงินเดือน 21,490-23,640 บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตรา เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


(2) เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

(1) ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
1.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน ทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ

(2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ํากว่า 500 ตันกรอสส์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ํากว่า
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ จากกรมเจ้าท่า หรือกรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

เงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือน 10,340-13,920 บาท

 • (1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือนแรก บรรจุ 10,340-11,340 บาท หรือ
 • (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือนแรก บรรจุ 11,930-13,130 บาท หรือ
 • (3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน แรกบรรจุ 12,650-13,920 บาท

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmcr.thaijobjob.com/2024071/index.php บัดนี้-19ก.ค.67 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: