กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบบรรจุเป็นอาสารักษาดินแดน 45 อัตรา บัดนี้-5ก.ค.67

 

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจ ในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. กองบังคับการและบริการที่ 1 (ร้อย.บก.บร.1) จำนวน 25 อัตราชาย
2. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (ร้อย.ปพ.1 ) จำนวน 10 อัตราชาย
3. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 (ร้อย.ปพ.3) จำนวน 10 อัตราชาย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย
3. มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนํามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
4. มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
5. มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด
8. ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
9. ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
10.ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น
11. มีความประพฤติเรียบร้อย
12. เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโต้แย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้คณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้พิจารณา และให้ถือว่าคําพิจารณาเป็นที่สุด

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาตินแดน นนพหลโธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: