สปสช. รับสมัครผู้ให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ 70 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้ – 31ก.ค.67

 

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงาน

ตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ / สำนักบริการประชาชน / ส่วนงานขึ้นตรงเลขาธิการ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : หลักสี่ , กรุงเทพมหานครเงินเดือน : ตามตกลง
เพศ : ชายและหญิง, อายุ : 20 – 45
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี

ประเภทการจ้าง : พนักงานจ้างตามระเบียบ HR งบบุคลากร 70 ตำแหน่ง

สาขา
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ / ความรับผิดชอบ
เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
คุณสมบัติ –

ประสบการณ์ในการทำงาน

  • การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
  • มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
  • มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีมประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้ มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดีสมรรถนะพื้นฐานสำหรับตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

1. ปฏิบัติงานในวัน เวลา สถานที่ที่สำนักงานกำหนด และสามารถทำงานเป็นกะได้
2. รับเรื่องจากทุกช่องทาง เพื่อบริการข้อมูล ตอบปัญหา ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพและการเข้ารับบริการสาธารณสุข
3. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การใช้สิทธิและการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
4. ประสานชี้แจงและเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น กรณีมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ

5. ให้บริการเชิงรุกเพื่อบริการข้อมูล แนะนำบริการ ติดตามนัดหมายและสำรวจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ด้านหลักประกันสุขภาพ
6. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การออกบูธจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ การลงพื้นที่ให้ข้อมูลเชิงรุก การเข้าร่วมประชุม อบรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนางานบริการ๑๓๓๐ Contact Center
7. สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติได้ เช่น สถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุจลาจลฯ
8. กรณีที่มีผู้รับบริการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
9. เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง ให้แก่ผู้รับจ้างเข้าใหม่ได้
10. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอบปัญหา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานมอบหมายภายใต้ภารกิจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป้าหมายของงาน

เงื่อนไขอื่น ๆ
นักศึกษาจบใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. การทดสอบเบื้องต้น มีดังนี้
1.1 ทดสอบด้านทัศนคติ ใช้เวลา 15 นาที
1.2 ทดสอบปฏิบัติการใช้พิมพ์ตีดและการจับประเด็น โดยสำนักต้นสังกัด
2. การคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อทำแบบทดสอบเบื้องต้น หรือเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาและกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: