กสทช. ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ การเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า มีผล 21ก.ย.นี้

20 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม ลงนามโดยศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการชำระค่าบริการ

รวมทั้งได้รับความสะดวกและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยให้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไป ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างความยืดหยุ่นในการนำเสนอบริการสำหรับผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการหรือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

สำหรับประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 เป็นต้นไป)

ข้อ 2 บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ 3 ในประกาศนี้

  • “ค่าบริการล่วงหน้า “ หมายความว่า ค่าบริการที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการก่อนการใช้บริการ หรือมีวันครบกำหนดชำระค่าบริการก่อนวันสิ้นสุดรอบการใช้บริการ
  • “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
  • “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมปลายทางของผู้ให้บริการ แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งนำบริการโทรคมนาคมที่ได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง

ข้อ 4 การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ (ข้อ 5) กำหนดให้การเรียกเก็บค่าบริกรล่วงหน้าต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน โดยผู้ให้บริการต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้
(1) หลักกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าที่แสดงรายละเอียด ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

(2) เหตุผลและความจำเป็นในการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

(3) หลักการและวิธีการคำนวณการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

(4) รายงานชี้แจงต้นทุนของบริการ พร้อมหลักการและวิธีคำนวณต้นทุน

(5) รายงานเปรียบเทียบจำนวนเงินที่เรียกเก็บล่วงหน้ากับคู่แข่งในตลาด

(6) รายงานผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดและต่อผู้ใช้บริการ

(7) รายงานชี้แจงถึงผลประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า

(8) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่ กสทช. เห็นสมควร

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจะต้องรับรองสำเนาเอกสาร โดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายทุกหน้า

ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าตามข้อ 5 (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน โดยผู้ให้บริการต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุไว้ในประกาศด้วย

ดูประกาศฉบับเต็ม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: