โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-21มี.ค.66

 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวุฒิการศึกษาทางด้านอื่น ๆที่ผ่านการฝึกอบรมหรือจบการศึกษาด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หรือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

– หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) หรือเอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่สารนิเทศ (ศูนย์วิทยบริการ) จำนวน 1 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษาหรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 อัตรา

– มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายได้

– สามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ (สามารถติดตั้งและตั้งค่าระบบให้บริการ Web Server, DNS Server, DHCP Server)

– มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย และตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Juniper, Mikrotik หรือ Cisco)

– มีทักษะในการเขียนโปรแกรมและการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ความสามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

– หากมีความรู้ความเข้าใจในDockerจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวน 2 อัตรา

– สามารถออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบweb-basedหรืออื่น ๆ

– มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยPHP, Ajax, CSS, HTML, JavaScript หรือภาษาอื่น ๆ

– สามารถใช้งาน Script Language เช่น JavaScript, Ajax, JS frameworks(Lib), jQuery

– สามารถใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล Oracle, MongoDB, MySQL, MSSQL และ NOSQL

– วิเคราะห์ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบได้ และสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยเรียกใช้ข้อมูลจาก backend API ในรูปแบบ JSON, XML และตั้งค่าเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการเว็บไซต์เบื้องต้น

– หากมีประสบการณ์ในการใช้Package Manager, GIT, Docker และการพัฒนางานร่วมกับการใช้ API testing platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่งานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

***ทุกตำแหน่ง***

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท 3.25 ขึ้นไป

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ดี

– สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได้

ผู้สมัครสามารถdownloadใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย)

หรือ (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จำนวน 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้- 21 มี.ค.66 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ