สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ99อัตรา

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 99 อัตรา 9 กลุ่มจังหวัด ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

หน่วยงานที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้

กลุ่มจังหวัดที่ 1
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (นำร่อง) จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 2
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จำนวน 4 อัตรา
3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 3
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปรำจีนบุรี จำนวน 4 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 4
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธำนี จำนวน 5 อัตรา
3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 5
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 5 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี จำนวน 4 อัตรา
3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ (นำร่อง) จำนวน 6 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 6
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรำย จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 7
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 8
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 4 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 อัตรา
3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช นำร่อง. จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มจังหวัดที่ 9
1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลำ จำนวน 4 อัตรา
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลำ นำร่อง. จำนวน 6 อัตรา

การรับสมัคร

ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ระบบรับสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ”

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: