นายกฯประกาศแต่งตั้ง คกก.ปฏิรูปประเทศ13ด้าน

นายกฯลงนามประกาศแต่งตั้ง คกก.ปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน คนดังร่วมเป็นกรรมการเพียบ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2 )  จำนวน 13 ด้าน  ระบุว่า ตามที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมีมติเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ลงวันที่ 15 ส.ค.2560 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 แล้วนั้น เนื่องจากต่อมาประธานกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศบางคนพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 16 และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่สำนักเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปเสนอให้ปรับเปลี่ยนฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านเพื่อประโยชน์ในการประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับ ครม.ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านอื่นเพิ่มขึ้นตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ประกอบกับอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา 11 แห่ง  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  ครม.ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการเดิม และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ หรือสับเปลี่ยนคณะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และเพื่อไม่ให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกัน จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  และใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้

1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง นายปกรณ์ ปรียากร เป็นประธาน

2.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน

3.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน

4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม นายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธาน

5.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธาน

6.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรอยล จิตรดอน เป็นประธาน

7.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นพ.อุดม คชินทร เป็นประธาน

8.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธาน

9.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน

10.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน นายพรชัย รุจิประภา เป็นประธาน

11.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายภักดี โพธิศิริ เป็นประธาน

12.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน

13. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตามประกาศนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 14 ส.ค.2565  อันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ ครม.กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป 

อ่านรายละเอียด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2 )

ข่าวจาก newtv

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: