สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (25-29 พ.ย.56)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย.56

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการ เช่น ติดต่อประสานงานในโครงการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี ภารกิจนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน :     15960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา ควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง การบรรยาย นิทรรศการ และการเผยแพร่ ฯลฯ

3.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบ และเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นแก้ไขปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย ดูแลระบบเครือข่ายและเฝ้าระวังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยคอยดูสัณญาณแสดงเหตุขัดข้องขณะทำงาน รายงานเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2288 400 ต่อ 4816-7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://spm.thaigov.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: