อธิบดี กสถ.โต้ข่าวลือ ยืนยันยังไม่มีการยุบ อบต.หรือปลดนายก อปท.

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Facebook Page และ Social Media เกี่ยวกับการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. กันอย่างแพร่หลาย โดยพบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เช่น การปรับโครงสร้างเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร รวมทั้งการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. มาเขียนสรุปตีความไม่ตรงกับความจริง ตามร่างประมวลกฎหมายอแ ที่กำหนดให้มีแผนการยกฐานะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้ง ตีความว่าจะมีการสั่งปลดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นเป็นผู้รักษาการแทน นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนยืนยันว่า ข่าวสารทั้งหมดนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ในขณะนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่มาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ และอยู่ระหว่างทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานคืนรัฐบาล เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งแม้กฎหมายจะมีการปรับปรุงโครงสร้างบ้างบางส่วน แต่ก็ไม่มีการยุบหรือควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ ยังคงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม รวมทั้งที่มีการเผยแพร่ข่าวสารว่า หลังจากการเลือกตั้งจะมีการสั่งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ ข่าวสารดังกล่าวก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน

สำหรับร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการยกร่างก็ไม่ได้กำหนดให้มีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งการที่จะให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วให้ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาการก็ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้สำนักข่าวต่างๆ ยุติการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ และหากสงสัยข้อมูลใดที่ได้รับมา ขอความกรุณาสอบถามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนเผยแพร่ข่าวสาร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง อธิบดี สถ. กล่าวในตอนท้าย

ข่าวจาก : thailocalmeet

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: